موجودی انبار روز

استعلام موجودی انبار روز

۲۹ شهریور ۱۴۰۲

برنج

محصول

مدل

بارگیری

استعلام قیمت

برنج

پاکستانی سوپر کرنل علاالدین

گمرک زاهدان

برنج

پاکستانی ۳۸۶ تاج نشان

گمرک زاهدان

حبوبات

محصول

مدل

بارگیری

استعلام قیمت

نخود

روس ثروت

تهران

نخود

روس ثروت

تبریز

عدس

ریز کانادیی علاالدین

گمرک سهلان

نخود

ترک سایز ۸.۵ علاالدین

گمرک سهلان

لوبیا قرمرز

قرقیز

به زودی

روغن

محصول

مدل

بارگیری

استعلام قیمت

روغن

فله آفتاب وینترایز

درب کارخانه (بهبهان)

روغن

فله خام آفتابگردان

بارگیری از بندر امیر

روغن

فله تصفیه سویا

بارگیری از درب کارخانه